ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม เพื่อเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1

23 พฤศจิกายน 2564

              สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียนปรนัย) เพื่อให้ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ได้รับทราบและเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมิน รายชื่อตามประกาศสำนักงานประกันสังคม ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยมีตำแหน่ง ดังนี้

- กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม เจ้าพนักงานประกันสังคม 

- กลุ่มวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม

- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร

(ตรวจสอบชื่อและเลขประจำตัวสอบ)  ..... ที่นี้

กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร  02956 2147 และ  02956 2133-34

รายละเอียดตามเอกสารแนบ